Verloskundigenpraktijk Langedijk E.O.
022 631 22 96 (ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur)
info@verloskundigelangedijk.nl
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude

Spoedgevallen 24/7 06-41553021.
Echoscopie Langedijk E.O.
022 631 22 96
info@echoscopielangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
Kraamzorg Langedijk E.O.
072-572 49 25
info@kraamzorglangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
zamów
tel. 06 417 064 58
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
info@polozna.nl

Uznanie ojcostwa

Co to jest uznanie ojcostwa?
Mężczyzna, który nie jest mężem matki dziecka, może oficjalnie przyznać się, że jest ojcem dziecka. Nazywane jest to: uznanie ojcostwa. Mężczyzna może przyznać się do ojcostwa jeszcze przed jego narodzinami. Nosi to nazwę uznanie nienarodzonego dziecka.
Mężczyzna, który uznaje ojcostwo dziecka, wchodzi z nim w związek rodzinny. Będzie na nim spoczywał obowiązek alimentacyjny a dziecko będzie miało prawo do dziedziczenia po nim. Mężczyzna, który uznaje ojcostwo dziecka nie musi być jego biologicznym ojcem.
W chwili narodzin dziecka matka na mocy prawa otrzymuje władzę rodzicielską. Sprawę tę należy więc załatwić oddzielnie. Patrz punkt „Władza rodzicielska".

W trakcie ciąży?
W ostatnich latach pojawiły się nowe przepisy dotyczące uznawania ojcostwa dzieci oraz możliwość wyboru nazwiska. 

W sytuacji dziecka urodzonego w związku małżeńskim
Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, w którym narodzi się dziecko, nie ma potrzeby uznawania ojcostwa. W momencie narodzin pierwszego dziecka, rodzice mają jednak możliwość wyboru nazwiska dziecka po ojcu lub po matce. Wyboru tego można dokonać przed narodzinami dziecka lub najpóźniej w momencie zgłoszenia narodzin dziecka. Oboje rodzice muszą być wówczas osobiście obecni. W przypadku, gdy rodzice nie dokonają wyboru, wówczas dziecko otrzyma nazwisko po ojcu. Każde kolejne dziecko będzie nosiło to samo nazwisko, co pierwsze. W chwili narodzin dziecka oboje rodzice na mocy prawa otrzymują władzę rodzicielską.

W sytuacji dziecka urodzonego poza związkiem małżeńskim
Jeżeli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, mężczyzna może uznać ojcostwo dziecka.
Uznanie ojcostwa może odbyć się w następujący sposób:

Uzanie Ojcostwa w trakcie ciąży
uznanie nienarodzonego dziecka). Ojciec dziecka może zwrócić się do pracownika Urzędu Stanu Cywilnego o sporządzenie aktu uznania nienarodzonego dziecka. Dokument ten zawiera: dane osobowe matki, dane osobowe uznającego ojcostwo oraz wybór nazwiska, które będzie nosiło dziecko.

B. Uzanie ojcostwa w momencie zgłoszenia narodzin dziecka
W przypadku, gdy uznanie ojcostwa następuje w momencie zgłoszenia narodzin dziecka, a dziecko ma nosić nazwisko po ojcu, wówczas w momencie składania zgłoszenia oboje rodzice powinni być osobiście obecni.
Uznanie ojcostwa obowiązuje od momentu dokonania zgłoszenia a nie od momentu narodzin dziecka. Może to mieć konsekwencje, jeśli chodzi o nabycie przez dziecko obywatelstwa holenderskiego. Dzieci w wieku do 6 lat włącznie, które uznane zostają przez obywatela Holandii, od daty uznania ojcostwa otrzymują automatycznie holenderskie obywatelstwo. W przypadku dzieci w wieku od 7 do 17 lat dzieje się tak jedynie pod pewnymi warunkami. W takim przypadku należy skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego.

W sytuacji dziecka urodzonego w zarejestrowanym związku partnerskim
W przypadku rodziców pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim obowiązują takie same warunki jak dla rodziców nie pozostających w związku małżeńskim. Mężczyznę oraz dziecko nie łączą automatycznie stosunki rodzinne. Konieczne jest zatem sporządzenie aktu uznania ojcostwa.
Do momentu zawarcia związku małżeńskiego, dla każdego kolejnego dziecka konieczne będzie sporządzenie aktu uznania ojcostwa. Nazwisko wybrane dla pierwszego dziecka z danego związku obowiązywać będzie dla wszystkich kolejnych dzieci narodzonych w tym związku.

Władza rodzicielska
W chwili narodzin dziecka matka na mocy prawa otrzymuje władzę rodzicielską. Osoba uznająca ojcostwo ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do sądu o ustanowienie wspólnej władzy rodzicielskiej. Formularz wniosku można pobrać ze strony www.rechtspraak. nl>gezag. Broszura na temat „Władzy rodzicielskiej" dostępna jest na stronie www.rijksoverheid.nl.

Uznanie ojcostwa
W zasadzie każdy obywatel Holandii może przyznać się do ojcostwa. Jeżeli osoba ta nie ma obywatelstwa holenderskiego, pracownik Urzędu Stanu Cywilnego sprawdzi, czy uznanie dziecka jest możliwe oraz jakie dokumenty należy w tym celu przedłożyć.